Etablering af små søer og vandhuller

Etablering af søer skaber lyse og våde områder for både dyr og planteliv.
Små søer og vandhuller danner grundlag for at flere arter af planter, padder og insekter kan leve i den danske natur.
Ved nyetablering gælder, at man skal søge kommunen om tilladelse. Det er vigtigt, at dette bliver gjort.

Antallet af søer har i længere tid været stærkt tilbagegående. Denne tendens er nu vendt så flere og flere vælger af få etableret eller genetableret vandhuller.

KONTAKT OS

Oprensning af søer, moser, slambassiner, kanaler og voldgrave

• Anlæg af søer, bassiner, kanaler og havne
• Restatuering af vådområder i forbindelse med naturgenopretning

Etablerer du en ny sø, eller får du et tilgroet vandhul oprenset, forbedrer du levevilkårene for plante- og dyrelivet på din ejendom markant.

KONTAKT OS